• מתאחדים בלימוד דבר מלכות ויקהל • לדברך יחלתי

    כלל חסידי חב"ד, אנשים נשים וטף מתאחדים בלימוד דבר מלכות שבת פרשת ויקהל תשנ"ב – השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מלך המשיח שליט"א – לפני 30 שנה "והלוואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה" לכל הפרטים