• ר' איצ'ה 'מחייב' זקני החסידים…

    הרהורים וזיכרונות מהחסיד הבלתי-נשכח, הרה"ת יצחק שפרינגר ע"ה, משפיע ומשגיח בישיבת תומכי תמימים המרכזית – 770 • מוגש לרגל יום היארצייט השני, ז"ך ניסן • לקריאה

    כותב השורות עם ר' איצ'ה בימיו האחרונים