• "הקב"ה עצמו נמצא בהתגלות, ובמה הוא עסוק"? • ד"מ י"א ניסן

    לרגל יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדת הרבי מלך המשיח שליט"א, מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את דבר מלכות י"א ניסן – ברכת כ"ק אד"ש מה"מ לאנ"ש שיחיו שברכו אותו, אור לי"א ניסן תנש"א – לצד שיעורים, ביאורים, עיונים וסיכומים, בבטחון שנזכה להתגלות השלימה נאו! להורדה