• מתכוננים ליו"ד שבט: סיכומים וביאורים בד"ה באתי לגני • להורדה

    בעמדנו תוך שלושים יום לפני יום הבהיר יו"ד-י"א שבט, אנו מפרסמים קובץ סיכומים וביאורים בד"ה באתי לגני תש"י, תשי"א, תשכ"ג, תשמ"ג • בנוסף לזה, סיכומים וביאורים בסה"מ מלוקט ומאמרי באתי לגני בכלל • מאת הרב שלום דובער וולף משפיע בישי"ג חח"ל צפת • להורדה

    צילום תמונה: לוי קולטון