• משיח כבר פועל • מתאחדים בלימוד דבר מלכות משפטים

    בדבר מלכות משפטים מבאר הרבי מלך המשיח, שכיון שנמצאים ב'זמן השיא' של ביאת משיח צדקנו, וכן כתוצאה מהפסק דין שהגיע זמן הגאולה – רואים כבר את התחלת פעולתו של משיח על העמים – בקיום היעוד 'וכתתו חרבותם לאתים' אנשים נשים וטף, מטה לימוד הדבר מלכות ממשיך במבצע ללימוד הדבר מלכות השבועי, במסגרתו יתקיימו הגרלות בין המשתתפים לכל הפרטים