• עלון אחדות ישראל לקיום הבקשה נפשית של הרבי

    לקראת השבת הקרובה "במדבר", מברכים סיון, הוציא "מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב" עלון אחדות ישראל לקיום הבקשה הנפשית של הרבי מלך המשיח להתאחד בענייני אהבת ישראל כהכנה למתן תורה. וכלשון הרבי (ש"פ בחוקתי תשמ"ו): "באה ההצעה והבקשה דלקמן, בקשה נפשית: ביום השבת הבעל"ט, ש"ק פ' במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, בעלות המנחה… יתאספו בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים ונשים וטף… שבה ידברו דברי־תורה בכלל, ובמיוחד – בעניני אהבת ישראל ואחדות ישראל"לצפיה והורדת העלון