• “שמתכוננים בעצמם ומכינים אחרים למצב ד”ימות המשיח””

    בדבר מלכות שמות מבאר הרבי מלך המשיח שליט”א את מהות הירידה בגלות – שאינה אלא חלק מהעליה של “גאולת ישראל”, ובכוחו של הנשיא לקשר את חייו הגשמיים של כל יהודי עם ימות המשיח עבודתנו כעת היא לגלות שהמצב העכשווי הוא מצב של גאולה, על ידי זה שאנו מתכוננים ומכינים אחרים לימות המשיח מטה לימוד הדבר מלכות יצא במבצע ללימוד דבר מלכות שמות, בין הלומדים תתקיים בעז”ה הגרלה לכל הפרטים