• מה ההבדל בין הרבי, לשאר הצדיקים עליהם נאמר שלא מתו?

    הרבי הודיע מראש ובמפורש כי עניינו הוא חיים נצחיים בגוף גשמי (ולא רק רוחני כאליהו), וללא כל שינויים גם לא דגניזה (כיעקב אבינו). וכן כי הוא נשיא האחרון בגלות והראשון לגאולה ללא כל הפסק בינתיים (ולא כבאדמו"ר מוהריי"צ) • טורו של הרב ישראל הלפרין ע"ה, שהתפרסם לרגל ג' תמוז במגזין בית משיח • לקריאה