hope 1290
  • 'תורת אמת': מבצע הכנה מושקע ליו"ד שבט

    כהכנה ליו"ד שבט – בו ימלאו חיי"ם שנה לנשיאות הרבי – מתקיים בישיבה קטנה 'תורת אמת' בירושלים עיה"ק מבצע מיוחד, על מנת להוסיף וללבות את הלהט והחיות בענייני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. במהלך המבצע לומדים התמימים בכל יום מתורת הרבי"א, מבצעים משימות מיוחדות בענייני ההתקשרות, ועוד • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי