• משולחן הבד"צ: כל הלכות ומנהגי חג הפסח

    לרגל חג הפסח, רואה אור קובץ "משולחן הבד"צ", על ידי מזכירות בד"צ דק"ק קראון הייטס. בגליון המורחב מופיעים דיני מכירת חמץ, לוח זמני היום, מועדי מכירת חמץ אצל הרבנים, ובעיקר לוח יום יומי הלכה למעשה לכל דיני ומנהגי חב"ד לחג הפסח • הלוח המפורט נערך על פי שיעורים שמסר הרב יוסף ישעי' ברוין מרא דאתרא וחבר הבד"צ דשכונת קראון הייטס • לקריאה והורדה