• "יושלם כבר הענין די"א בניסן – המשיחה של רב"י למלך המשיח"

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש ציטוט מדבר מלכות תצוה אודות משמעות י"א ניסן – מעוצב ומוכן לפרסום והפצה"יושלם כבר הענין דאחד עשר בניסן . . ע"י המשיחה של "ראש בני ישראל" (משה רבינו, גואל ראשון הוא גואל אחרון) למלך המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש" להורדה