• מטה דבר מלכות: מתאחדים בלימוד השיחה האחרונה

    כלל חסידי חב"ד, אנשים נשים וטף מתאחדים בלימוד דבר מלכות שבת פרשת ויקהל תשנ"ב – השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מלך המשיח לפני 30 שנה "והלוואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה" מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את השיחה (כולל הבלתי מוגה ויומן), לצד שיעורים וביאורים לכל הפרטים