• משיח כבר פועל! • מבצע מיוחד על דבר מלכות משפטים

    בדבר מלכות משפטים (ה'תשנ"ב) מבאר הרבי מה"מ, שכיון שנמצאים ב'זמן השיא' של ביאת משיח צדקנו ורואים כבר את התחלת פעולתו של משיח על העמים – בקיום היעוד 'וכתתו חרבותם לאתים' אנשים נשים וטף, מתאחדים בלימוד דבר מלכות משפטים, ומביאים את הגאולה בפועל ממש! • הגרלה בין המשתתפים לכל הפרטים