• string(6) "850849"

   עדות מכלי ראשון: מה שהתחולל בחדר הרבי בשמח"ת תשנ"ג

   צפיות
   76 וידאו

   עדות מכלי ראשון: מה שהתחולל בחדר הרבי בשמח"ת תשנ"ג   Error: Contact form not found.

   כ-12 מזקני רבני אנ"ש נכנסו לחדרו המיוחד של הרבי במערב בית הכנסת, ובמילים נרגשות ברכו את הרבי מלך המשיח שליט"א, ותבעו את תביעת כל החסידים שיתגלה במהרה כמלך המשיח. מה שלא ידעת על שמחת תורה תשנ"ג • הרב זלמן גוראריה ששהה שם באותם רגעים גורליים מתאר את שהתרחש בהתרגשות, וגם: מה המשימה החדשה שהועיד לנו הרבי מה"מ? • לחשיפה המלאה

   "לאור הגילויים הגדולים להם זכו החסידים בעידוד שירת ה'יחי' על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א, שעות ספורות לאחר מכן התארגנה קבוצה מחשובי וזקני רבני אנ"ש, ובדקות שקדמו להקפות של יום שמחת תורה. נכנסו ותבעו ברגש רב את תביעת החסידים, ועם ישראל כולו להתגלותו השלימה של הרבי מלך המשיח".

   מיד פתח הרב יצחק הענדל בדברים הנרגשים. הרב הענדל פתח בסיפור, שכאשר האדמו"ר מקלויזנבורג לא חש בטוב, ציווה הרבי לחסידיו שעליהם לתבוע ממנו שיחזור לעבודת הקודש שלו.

   על משקל זה ביקש הרב הענדל שיזכו החסידים לראות את הרבי מנהיג את החסידים כבמקודם וביתר שאת. כאן הזכיר הרב הענדל, בשם כל הרבנים את פסק הדין שהרבי "בחזקת משיח" ועד ל"משיח וודאי", ובכוח זה פסק שכבר הגיע הזמן של הרבי מלך המשיח להתגלות.

   הרבי הקשיב בקשב רב לכל מילה, וענה "אמן" על הדברים. לאחר מכן הכריזו כולם יחיד "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ג' פעמים והרבי ענה "אמן" בסוף כל פעם.

   להלן רשימת חלק מהרבנים שנכחו במעמד המרומם: החוזר הרב יואל ע"ה כהן, רבה של שכונת קראון הייטס הרב יהודה קלמן מארלאוו ע"ה, השד"ר בעמחה"ס 'שיעורים בספר התניא' הרב יוסף ויינברג ע"ה, זקן רבני חב"ד (דאז) הרב דוד חנזין ע"ה, הרב יצחק הכהן הענדל ע"ה אב בית דין מונטריאל, ויבלחט"א ראש ישיבת נחלים הרב יוסף בא-גד שליט"א ורבה של נחלת הר חב"ד הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי.

   צפו בנאומו של הרב גוראריה:

   תגיות: , , ,

   *רק תגובות מתאימות יתפרסמו