• string(6) "118724"

   דבר מלכות לפרשת בא: השורש הרוחני של פרעה

   צפיות
   8 וידאו

   דבר מלכות לפרשת בא: השורש הרוחני של פרעה   Error: Contact form not found.

   נושאי השיעור:

   בפרשיות הקודמות מסופר על ההבטחה אודות היציאה ממצרים ואילו בפרשתנו מסופר אודות סיפור הגאולה בפועל כשבני ישראל יוצאים ממצרים ביד רמה, כיצד הדבר מתאים עם שם הפרשה שאמור לבטא את תוכן הפרשה, "בא אל פרעה" מבטא שידו של פרעה על העליונה ומשה רבינו הוא זה שצריך לבוא ולגשת אל פרעה השליט?

   ביאור דבר תמוה – כשכבר מגיע הרגע המיוחל של היציאה ממצרים, הדבר שהקב"ה בחר לצוות את עם ישראל הוא להשאיל כלי כסף וכלי זהב ממצרים והקב"ה נתן את חן העם בעיני מצרים על מנת שישאילו לעם ישראל את הכלים מרצונם – מדוע עניין זה תפס מקום חשוב כל כך בעיני הקב"ה, אמנם זה היה כדי לקיים את ההבטחה לאברהם אבינו שעם ישראל יצא ממצרים ברכוש גדול, אבל מדוע הקב"ה היה צריך לעשות זאת דווקא באופן שהעם ימצא חן בעיני מצרים, הרי ביציאת מצרים התגלה איך הקב"ה שובר את מצרים ומשדד את מערכות הטבע וראוי בגלוי שלמצרים אין יותר שליטה על עם ישראל – אם כן מדוע היה צריך שהמצרים ישאילו את הכלים מרצונם, הרי אפשר היה לקחת את הכלים גם שלא מרצונם הטוב של המצריים ובפרט שלבני ישראל מגיע שכר רב עבור כל שנות עבדותם אצל המצריים?

   פרעה עשה עצמו אלוה כדברי מדרש תנחומא שפרעה היא אומר שאינו צריך לנקביו, ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו כשאיש אינו רואה. גם כיום לאחר שפרעה הגשמי אינו, קליפת פרעה עדיין קיימת וענינה ישות – כשאדם מרגיש גאווה וישות זה נחשב כאילו הוא עושה מעצמו עבודה זרה כי הוא מחשיב את עצמו כמציאות עצמאית ולא כפי האמת שכל מציאותו היא רק הכח שהשם נותן לו, לכן גם כיום שייך ללמוד הוראה לחיי היום יום מהפרשה שבה מסופר כיצד נתבטל תוקף קליפת פרעה וממנה ניתן לשאוב כח לביטול הישות והגאווה. אבל עדיין צריך להבין: התורה היא נצחית וגם לעתיד לבוא בימות המשיח שאז את רוח הטומאה אעביר מן הארץ ולא תהי' יותר ישות וגאווה רעה נצטרך ללמוד הוראה מהפרשה אלינו – איזה הוראה ניתן ללמוד מהפרשה לתקופת הגאולה? אין דבר רע בעולם שאין לו שורש טוב, המשימה שלנו היא לחבר את השורש של הרע למקום הטוב שהוא שורשו האמיתי וכך לבטל את המציאות הרעה שבו הנראית לעין. הקשר של כל הנ"ל לדורנו ולנשיא הדור שהוא משה רבנו שבדור שמתקיים בו הענין שהוא "בא אל פרעה".

   שיעור בדבר מלכות שנמסר ע"י הרב יוסף גינזבורג ראש ישיבת רמת אביב. השיעור מתקיים בישיבה כל יום שישי בשעה 10:30.

   השיעור באדיבות: תורה-וידאו, שיעורי תורה על פרשת השבוע

   תגיות: , ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו