hope 1290
  • מבצע תורה בישיבה קטנה תורת אמת

    מבצע תורה בישיבה קטנה תורת אמת נמצא בעיצומו. תלמידי התמימים לומדים בשקידה והתמדה סוגיות ערוכות בנגלה ובחסידות. בחלק הנגלה מעיינים התמימים בסוגיות עמוקות במהותם של אבות המלאכות, ובחלק החסידות התחילו התמימים ללמוד את נושא עבודת התפילה. לתועלת הקוראים מצורף בזה שלושת חוברות הלימוד להורדה

     

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי