hope 1290
  • יום שכולו שבת ומנוחה – מבצע ללימוד דבר מלכות במדבר

    מטה לימוד הדבר מלכות יוצא במבצע: כולנו, אנשים נשים וטף, כאיש אחד בלב אחד מתכוננים לקבלת התורה, מתאחדים ומוסיפים בלימוד הדבר מלכות בספר במדבר (כקביעות שנה זו!) מתוך חיות מחודשת – עד להתגלותו השלימה של הרבי מלך המשיח שליט"א ונתינת תורה חדשה כפשוטו תיכף ומי"ד ממ"ש! • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי