hope 1290

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן הורביץ, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' ארז הורביץ – נחלת הר חב"ד, משפחת ר' תומר יוסף וירט – קרית אתא.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד פויגל – נחלת הר חב"ד, לבוא הבן הת' אברהם בצלאל בקשרי השידוכין עב"ג רחל למשפחת ר' תומר יוסף וירט – קרית אתא.

מזל טוב

למשפחת ר' דובי ומושקי חסקינד – צפת, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: ר' שלמה חסקינד ומשפחתו – ירושלים, ר' יהודה רוזנברג ומשפחתו – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' אמירם גוטמן – אשדוד, לבוא הבן הת' דב מרדכי בקשרי השידוכין עב"ג שושנה למשפחת ר' שלמה זלמן לוין – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת השליח ר' אברהם קוסקס – אשקלון, לרגל בוא בנם הת' אהרון עזריאל, בקשרי השידוכין עב"ג רייזל שושנה למשפחת השליח ר' יוסי ליפש – חיפה. ולזקניהם: ר' אלעזר ליפש – כפ"ח, ר' דוד טסלר – חיפה.

מזל טוב

למשפחת ר' צמח תנחום טרעגער – רחובות, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' ראובן קופציק – נחלת הר-חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' לוי ורעייתו מור-יוסף, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' ניסן מור-יוסף – שליח הרבי מה"מ בחצור הגלילית, ולמשפחת ר' מנחם אסולין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ורעייתו מיפעי – נחלת הר חב"ד, לרגל הולדת הבת נויה שושנה. ולזקניהם: משפחת ר' אליצור מיפעי – נחלת הר חב"ד,
משפחת ר' ינון מלמד – פתח תקווה.

מזל טוב

למשפחת ברנשטיין-פורסט – נתניה, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכים עב"ג אמונה למשפחת ר' גד וחווה יראל – פתח תקווה.

מזל טוב

למשפחת השליח ר' אשר קריצ'בסקי – שלוחי הרבי מה"מ באומסק, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' עזריאל מיפעי – כפר חב"ד, לבוא הת' ישראל בקשרי שידוכין עב"ג חני למשפחת ר' אריאל מדר – לוד.

מזל טוב

למשפחת ר' יונתן פורסט ורעייתו – רחובות, להולדת הבן. ולזקניהם: הרב שלמה פורסט ומשפחתו – קרית מלאכי, והרב משה דיקשטיין ומשפחתו – שליח הרבי מה"מ בבאר שבע.

מזל טוב

למשפחת ר' עופר ויעל קריפור – שלוחי הרבי מה"מ בקוסקו, פרו, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת בקשי – ערד, לבוא הבן הת' שניאור בקשרי השידוכין עב"ג מלכי למשפחת ר' שלומי ושלומית כהן אלורו – חיפה.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק וליליאן אמסלם – נהריה, לבוא הבן הת' מיכאל בקשרי השידוכין עב"ג אלינור למשפחת ר' יוסף ואוסנת משיאחוב – לוד.

מזל טוב

למשפחת ר' מיכאל ודבורה-לאה רייניץ – שלוחי הרבי מה"מ ברחובות, לבוא הבן הת' יוסי בקשרי השידוכין עב"ג נאוי למשפחת ר' אהרון ורעיה קרניאל – שלוחי הרבי מה"מ בבני עי"ש.

מזל טוב

למשפחת ר' נפתלי שמעון ופאני ועקנין – לוד, לבוא הבן הת' יוסף יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חני למשפחת ר' אילן ואילנית חיון – ראשון לציון.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהם פסח הכהן ורעייתו שוורצבורד – שלוחי הרבי מה"מ בג'נבה, שוויץ, להולדת התאומות. ולזקניהם: ר' יעקב יצחק הכהן ששוורצבורד ומשפחתו – ירושלים, ר' יצחק יעקב העכט ומשפחתו – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהם שמואל ורעייתו פרקש – ביתר עילית, לבוא הבן הת' צבי חיים מאיר בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' שלמה ורעייתו אסרף – בני ברק.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל יצחק ורעייתו זלמנוב – לוד, להולדת הבת מנוחה רחל. ולזקניהם: ר' משה זלמנוב ומשפחתו – מגדל העמק, ר' ברוך מרגליות ומשפחתו – לוד.

מזל טוב

למשפחת ר' שמעון ומושקי מרטון – כפר חב"ד, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' אורי מרטון ומשפחתו – צפת, ר' פישל ג'ייקובס ומשפחתו – כפר חב"ד.

מזל טוב

לר' לוי יצחק וחיה מושקא אליאס – חיפה, להולדת הבת חנה. ולזקניהם: ר' אליהו אליאס ומשפחתו – מגדל העמק, ר' יוסף ליפש ומשפחתו – שלוחי כ"ק אדמו"ר מה"מ – קרית אליעזר חיפה, ר' אלתר אביגדור דוד טסלר ומשפחתו – חיפה, ר' אלעזר ליפש ומשפחתו – כפר חב"ד.

מזל טוב

לת' שלמה בטקין – ביתר עילית, לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג חני וורצ'וב – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' אסף יוסף והילה צופית יחזקאל – כפר חב"ד ב', להולדת הבן משה חיים. ולזקניהם: משפחת ר' משיח יחזקאל – חולון, ומשפחת ר' יוסף אשכולי – רמת רחל.

מזל טוב

למשפחת ר' אלעד קנטור – משלוחי הרבי מה"מ לבת ים עיר הגאולה ומנכ"ל מרכז ההפצה ממש בארץ הקודש, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת קנטור – פתח תקוה, משפחת בן אהרון – ירושלים.