hope 1290
  • מאמרים מבוארים לחג השבועות מאדמו"ר הזקן

    לרגל חג השבועות, הוציא לאור מכון 'די חסידישע פרשה' שני מאמרים מבוארים מכ"ק אדמו"ר הזקן (מתורה אור לקוטי תורה) בלשון הקודש. להורדה מאמר ד"ה זכור את יום השבת לקדשומאמר ד"ה וארשתיך לי לעולם

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי