אגודה ירושלים
  • גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ וישלח תשנ"ב • להורדה

    מצורף בזה גליון 'מדקדקים' השביעי שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ וישלח תשנ"ב. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול.מערכת הגליון קוראת לכל אנ"ש והתמימים לומדי ומחבבי שיחות הדבר מלכות ליטול חלק בהצלחת הגליון, ולשלוח תגובות והערות בקשר לשיחות הדבר מלכות. מערכת 'מדקדקים קוראת בפנייה נרגשת לאנ"ש להשתתף בהוצאות • להורדה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339