hope 1290
  • "בקשה נפשית": חסידי חב"ד ברחבי תבל מתאחדים

    רבבות חסידים יתאחדו בשבת הקרובה ברחבי העולם כולו, לקיים את הוראתו של הרבי בהתוועדויות של אחדות לקראת חג השבועות • בפרשת בחוקותי התשמ"ו אמר הרבי מלך המשיח "ביום השבת הבעל"ט, ש"ק פ' במדבר מבה"ח וער"ח סיון, בעלות המנחה… יתאספו בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים נשים וטף, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", "שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים" • לצילום השיחה המיוחדת

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי