hope 1290
  • כפר חב"ד: הרב צבי גרינוולד ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב צבי גרינוולד ע"ה, איש חינוך נודע, שהיה מראשי המחנכים של בית הספר למלאכה, ומראשי הפעילים של צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש. הלווייתו תצא היום בשעה 16:30 מביתו בכפר חב"ד דרך בית הכנסת 'בית מנחם' ולאחמ"כ מבית ההלוויות 'שמגר' בירושלים בשעה 18:00 לעבר הר הזיתים, שם ייטמן • לתולדות חייו

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי