hope 1290
  • בימים ההם • כינוס השלוחים העולמי

    שבועיים לפני תחילת כינוס השלוחים העולמי, אנו מגישים צרור תמונות מהכינוסים בתחילת שנות הנונ"ים. בתמונות נראים המושבים השונים, בהשתתפות השלוחים ורבני חב"ד, ובראשם המרא דאתרא הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי